Kniha starého zemského, městského a jiného práva

Nejúplnější sbírka právních textů předhusické doby

logo
Pozice 1616
Článek 1264

O knize

Rukopis označený v Archivu hlavního města Prahy signaturou 1864 a jinak zvaný též Kniha zemského práva, městského práva a dalších práv je v podstatě velmi rozsáhlou příručkou středověkého zákonodárství užívaného v Čechách v předvečer husitských bouří. Tematicky lze knihu zařadit mezi literaturu právnickou – na svých 268 číslovaných listech představuje nejúplnější sbírku právních textů předhusitské doby ve staročeštině. Obsahuje širokou paletu různých řádů, nařízení a právních výroků nejen původem českých, ale také zahraničních.

Hned úvodní část knihy je věnována právu zemskému – Práva zemská Ondřeje z Dubé, Kniha Rožmberská, obě verze Řádu práva zemského. Následují práva manská, český překlad části tzv. Švábského zrcadla. Nejrozsáhlejší část textu je však věnována otázkám městského práva. Obsahuje Jihlavská práva, Brněnská práva včetně nálezů tamější městské rady, Brikcího z Licska, českou verzi Švábského zrcadla. Dále soupisy daní, poplatků a pokut odváděných králi a jeho úředníkům. Stejně tak jsou zde přiloženy opisy význačných královských listin a dekretů - například židovské výsady, viniční řády apod.

Rukopis vznikl zřejmě mezi léty 1413-1419 na popud městské rady Starého města pražského a v jejím vlastnictví zřejmě zůstal po staletí až do dnešních dnů. Vzhledem k častým poznámkám na okraji textu je zřejmé, že kniha byla často používána i v následujícím období a stala se tak neodmyslitelnou pomůckou při řešení sporů.

Okolnosti vzniku rukopisu nejsou příliš známy, lze je však domýšlet. Ve středověku se v českých městech uplatňovaly dva právní systémy - tzv. Magdeburské a Norimberské právo, přičemž města v Čechách se mohla kdykoliv odvolat právě do Norimberka nebo Magdeburku. Král Václav IV. toto zakázal a za nejvyšší instanci pro magdeburské právo ustanovil Litoměřice a pro norimberské Staré město pražské. V reakci na tuto změnu zřejmě vznikl i tento rukopis, coby příručka tehdy používaných světských zákonů.

Na svou dobu je velmi unikátní. Žádné obdobné knihy z přelomu 14. a 15. století dochované v Čechách a na Moravě neobsahují tak pestrou směsici různých právních textů. Naopak kompilace podobného obsahu se v českých městech objevují teprve až po husitských válkách, nejčastěji až v druhé polovině 15. století. Tím pražský rukopis předběhl svou dobu o nejméně dvacet až třicet let! Naše společnost Tempus Libri vydává faksimile tohoto iluminovaného rukopisu v nákladu 199 výtisků pro celý svět.

Prodejní cena faksimile včetně doprovodné komentářové publikace je 140 000,-Kč (vč. snížené sazby DPH).